<-Početna

STATUT

Zajednice udruga maslinara, uljara i proizvođača sadnica maslina Hrvatske

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 88/01 i 11/02), Skupština Zajednice udruga maslinara, uljara i proizvođača sadnica maslina Hrvatske (u nastavku teksta: Zajednica) na sjednici održanoj dana 09.10.2010. godine, donijela je

STATUT

Zajednice udruga maslinara, uljara i proizvođača sadnica maslina Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja koja se odnose na:

-naziv i sjedište Zajednice,

-zastupanje Zajednice,

-područja na kojem Zajednica djeluje,

-znak Zajednice i njegov izgled,

-ciljeve i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

-članstvo, te prava i obveze članova Zajednice,

-unutarnji ustroj,

-tijela Zajednice, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata,

-stegovnu odgovornost članova Zajednice,

-imovina, način stjecanja imovine i korištenje ostvarene dobiti,

-ostvarivanje javnosti rada Zajednice,

-rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Zajednice,

-prestanak postojanja Zajednice i postupak s imovinom u slučaju prestanka Zajednice,

-druga pitanja značajna za rad Zajednice.

Članak 2.

U Zajednicu se slobodno i dobrovoljno udružuju udruge maslinara, uljara i proizvođači sadnica maslina sa svojstvom pravne i fizičke osobe, te druge pravne osobe radi promicanja i unapređenja maslinarstva i uljarstva, bez namjere stjecanja dobiti, te se podvrgavaju pravilima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 3.

Puni naziv Zajednice je Zajednica udruga maslinara, uljara i proizvođača sadnica maslina Hrvatske.

Skraćeni naziv je Zajednica maslinara i uljara Hrvatske.

Naziv u prijevodu na engleski jezik glasi: Group association of olive growers, oil and olive seedling producers of Croatia.

Skraćeni naziv u prijevodu na engleski jezik glasi: Association of olive growers and olive oil producers of Croatia.

Članak 4.

Sjedište Zajednice je u Žrnovnici, Hrvatskih velikana 93.

Članak 5.

Zajednica je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar udruga.

Zajednica ima ustrojstvene oblike utvrđene ovim Statutom.

Članak 6.

Zajednica ima znak koji sadrži stiliziranu presu za ulje s grančicom i plodovima masline.

Znak, kao i njegov sadržaj koristit će se za izradu memoranduma i pečata Zajednice.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm koji je obodno ispisan skraćenim nazivom Zajednice. Na dnu je ispisano sjedište, a u sredini otisnut zaštitni znak Zajednice.

Članak 7.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Zajednica se može udružiti s drugim udrugama srodnih djelatnosti.

Zajednica se može učlaniti u međunarodne udruge.

Članak 8.

Zajednica je dužna obavještavati svoje članice o svom radu.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

Članak 9.

Zajednica djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 10.

Zajednicu zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

II CILJEVI I DJELATNOSTI ZAJEDNICE

Članak 11.

Cilj Zajednice je unapređivanje rada njenih članica kao i poticanje i udruživanje ostalih pravnih subjekata zainteresiranih za rad Zajednice, nje kao cjeline ili pojedine njene članice.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Zajednica ostvaruje sljedećim djelatnostima:

-promicanje i unapređenje djelatnosti svojih članica organiziranjem savjetovanja, predavanja, kongresa, tribina, i drugih stručnih skupova, te provedbom svekolikih aktivnosti marketinga i e-marketinga na strateškoj razini maslinarstva i proizvodnje maslinova ulja na prostoru Hrvatske i van nje

-informiranje članica o najnovijim dostignućima struke i znanosti, kao i o zakonskim i drugim propisima,

-osiguranje zajedničkih nastupa na promotivnim akcijama,

-suradnja s domaćim, inozemnim i međunarodnim organizacijama iz područja djelatnosti svojih članica, kao i organizacijama sajamskog tipa,

-organiziranje seminara, studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu sa svrhom edukacije i razmjene iskustva,

-obavljanje zajedničkih propagandnih djelatnosti u cilju isticanja rezultata rada svojih članica,

-suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Zajednice, a posebno Obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom

-zaštita i promicanje izvornosti i zemljopisnog podrijetla dalmatinskih maslinovih ulja

-promicanje sadnje hrvatskih autohtonih sorti maslina

-izdavanje stručnog časopisa

-zastupanje interesa članica kod nadležnih tijela u zemlji i inozemstvu,

-obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

I ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANICA

Članak 12.

Članica Zajednice može postati svaka pravna i fizička osoba koja prihvati program i Statut Zajednice.

Pravna osoba članica Zajednice djeluje u Zajednici putem svog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlašena za zastupanje pravne osobe.

Članak 13.

Članicom Zajednice postaje se zaprimanjem odluke o udruživanju u Zajednicu.

Članak 14.

Članice Zajednice imaju pravo biti obavješteni o radu Zajednice i nadzirati njezin rad.

Članak 15.

Zajednica vodi popis svojih članica.

Obrasce i način vođenja evidencije utvrđuje Upravni odbor.

Prava, obveze i stegovna odgovornost članica

Članak 16.

Članice Zajednice plaćaju članarinu.

Članak 17.

Članice Zajednice imaju slijedeća prava i obveze:

-promicati program Zajednice i zauzimati se za njegovo oživotvorenje;

-sudjelovati u radu Zajednice,

-sudjelovati u akcijama i drugim skupovima Zajednice,

-svojim djelovanjem i ponašanjem pridonositi ostvarivanju ciljeva Zajednice,

-birati i biti biran u tijela Zajednice,

-provoditi odluke tijela Zajednice,

-čuvati ugled Zajednice,

-davati prijedloge, prigovore i mišljenja u vezi rada Zajednice,

-redovno plaćati članarinu,

-biti obavješten o radu Zajednice

-nadzirati rad Zajednice da neposredno i putem svojih predstavnika u tijelima Zajednice inicira i predlaže donošenje, te izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata čije donošenje spada u nadležnost tijela Zajednice,

-pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Zajednice,

Članak 18.

Članstvo u Zajednici prestaje:
-prestankom djelovanja članice
-istupanjem iz članstva
-brisanjem iz članstva
-isključenjem

Članica istupa iz Zajednice dobrovoljno na osnovi pismene obavijesti Upravnom odboru.

Članica se briše iz članstva Zajednice ako nije platila članarinu do kraja ožujka za tekuću godinu.

Odluku o brisanju iz članstva donosi Skupština.

Protiv odluke iz prethodnog stavka može se izjaviti žalba Skupštini Zajednice.

Žalba se podnosi u roku od 30 dana od dana prijama odluke.

Odluka Skupštine o žalbi je konačna.

Članak 19.

Članica koja se ne pridržava programa, Statuta i drugih akata Zajednice, ili svojim djelovanjem šteti interesima i ugledu Zajednice može se izreći jedna od stegovnih mjera:
- upozorenje
- opomena pred isključenje
- isključenje

Stegovni postupak provodi Stegovna komisija (Stegovni sud), na način propisan čl. 42. do 44. Statuta.

III TIJELA ZAJEDNICE

Članak 20.

Članice Zajednice upravljaju Zajednicom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika, na način utvrđen ovim Statutom.

Tijela Zajednice jesu:

1. Skupština

2. Predsjednik Zajednice

3. Dopredsjednik

4. Tajnik

5. Upravni odbor

6. Nadzorni odbor

7. Stegovni sud.

Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo Zajednice.

Skupštinu čine po 2 predstavnika svake udruge, po 1 predstavnik svake uljare, po 1 predstavnik svakog drugog pravnog subjekta člana Zajednice, te 1 predstavnik fizičkih osoba članova Zajednice, kojeg biraju neposredno.

Članak 22.

Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:

-donosi program rada Zajednice

-donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge opće akte

-bira predsjednika, podpredsjednika i tajnika Zajednice

-bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda.

-razmatra izvješće o radu Upravnog i Nadzornog odbora,

-donosi financijski plan i odobrava financijska izvješća,

-odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih,

-odlučuje o visini članarine i kotizacije,

-odlučuje o isključenju i brisanju članica Zajednice iz članstva,

-odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom,

-odlučuje o prestanku postojanja Zajednice i utvrđuje način provođenja likvidacijskog postupka

-odlučuje o žalbama u stegovnom postupku

Skupština je ovlaštena odlučivati o svakom pitanju iz nadležnosti Zajednice.

Članak 23.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Zajednice.

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se:

-na temelju odluke Upravnog ili Nadzornog odbora,

-na temelju pismenog zahtjeva najmanje ¼ članova Zajednice

Podnosilac zahtjeva za sazivanje Izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red sjednice Skupštine.

Članak 24.

Ako predsjednik Zajednice ne sazove Izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana donošenja odluke ovlaštenih predlagača iz čl. 23. ovog Statuta sjednicu Skupštine sazvat će član Upravnog ili Nadzornog odbora kojeg to tijelo ovlasti, odnosno članovi koji su podnijeli zahtjev.

Članak 25.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova.

Skupština svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima kada je ovim Statutom određena druga potrebna većina.

Skupština se saziva dostavljanjem pismenih poziva članovima Skupštine najmanje 8 dana prije njenog održavanja.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

2. Predsjednik Zajednice


Članak 26.

Zajednica ima predsjednika i dopredsjednika.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik zastupaju i predstavljaju Zajednicu.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sa svim njegovim ovlastima zamjenjuje dopredsjednik.

Članak 27.

Mandat predsjednika i dopredsjednika traje 4 (četiri) godine i iste osobe mogu biti ponovno izabrane za predsjednika i dopredsjednika, najviše još jedan put.

Predsjednik i dopredsjednik ujedno su i članovi Upravnog odbora.

Članak 28.

Predsjednik Zajednice ima sljedeće ovlasti:

-zastupa i predstavlja Zajednicu u zemlji i inozemstvu,

-saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora

-potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština,

-organizira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu s programom i ciljevima Zajednice,

-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, aktima Skupštine i Upravnog odbora.

-poslovi predsjednika Zajednice obavljaju se uz nagradu (ugovor),

3. Tajnik Zajednice


Članak 29.

Zajednica ima tajnika.

Mandat tajnika traje 4 (četiri) godine.

Tajnik uz predsjednika i dopredsjednika zastupa i predstavlja Zajednicu.

Članak 30.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

-pomaže predsjedniku oko sazivanja sjednica Upravnog odbora i Skupštine

-predlaže organiziranje obavljanja stručno-administrativnih i financijskih poslova

-poslovi tajnika Zajednice obavljaju se uz nagradu (ugovor),

4. Upravni odbor


Članak 31.

Upravni odbor upravlja radom Zajednice.

Upravni odbor ima 9 članova.

Predsjednik Zajednice je po svom položaju predsjednik Upravnog odbora, a 6 članova Upravnog odbora bira Skupština iz svog sastava.

U Upravni odbor mora biti izabran najmanje jedan član iz udruge maslinara i najmanje jedan iz uljara.

Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Zajednice.

Članak 32.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članu Upravnog odbora može prestati mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

-razrješenjem od strane Skupštine

-prestankom članstva u Zajednici

-na osobni zahtjev.

Član Upravnog odbora može se razrješiti ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice.

Na mjesto člana Upravnog odbora kojem je mandat prestao na temelju st.2. ovog članka, bira se odnosno imenuje novi član do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 33.

Upravni odbor radi na osnovu programa rada Zajednice:

Upravni odbor ima sljedeće ovlasti:

-utvrđuje prijedlog Statuta odnosno njegove izmjene i dopune,

-utvrđuje prijedlog općih akata koje donosi Skupština,

-donosi opće, pojedinačne akte za koje je ovlašten Statutom.

-priprema sjednice Skupštine, vodi i ortganizira rad i djelovanje Zajednice između sjednica Skupštine,

-utvrđuje kriterije za dodjelu nagrada i priznanja,

-priprema financijski plan i završni račun i daje Skupštini na usvajanje,

-podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu,

-predlaže visinu članarine i kotizacije,

-predlaže isključenje i brisanje članica Zajednice iz članstva,

-odlučuje o prijemu novih članica u Zajednicu,

-brine se o informiranju članica Zajednice i javnosti,

-odlučuje o korištenju imovine Zajednice,

-donosi odluku o upućivanju predstavnika Zajednice na razne skupove i seminare u zemlji i inozemstvu, kao i odluku o odobravanju putovanja i boravka predstavnika Zajednice,

-osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Zajednice,

-obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 34.

Sjednice Upravnog odbora Zajednice održavaju se po potrebi, minimalno 2 puta godišnje.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora.

Članak 35.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.

Članak 36.

Sjednica Upravnog odbora u pravilu se saziva pismenim pozivom uz koji se dostavlja prijedlog dnevnog reda i odgovarajući materijal koji će se razmotriti na sjednici.

O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Članak 37.

Skupština Zajednice može opozvati i razriješiti Upravni odbor i predsjednika Zajednice i prije vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze te ako ne postupaju sukladno ovom Statutu.

Nadležno tijelo članice Zajednice može iz razloga propisanih stavkom 1. ovog članka opozvati svog predstavnika u Skupštini Zajednice, a ako je taj predstavnik i član Upravnog odbora ujedno mu prestaje i mandat člana Upravnog odbora.

Novom predstavniku kojeg uputi članica Zajednice mandat u Skupštini traje do isteka mandata opozvanog člana kojem mandat traje do isteka mandata sastava Upravnog odbora ako je isti bio i član Upravnog odbora u koji je izabran.

Ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, ili predsjednika Zajednice, Skupština tada bira nove članove Upravnog odbora, odnosno novog predsjednika Zajednice na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani. Razrješava li cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora i predsjednik Zajednice može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 38.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Zajednice.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora i radnih tijela iz reda članova članica Zajednice.

Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju.

Odbori i druga radna tijela povremeno obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvještaj upravnom odboru.

5. Nadzorni odbor.


Članak 39.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice i ima 3 člana.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i njegova zamjenika.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Članak 40.

Nadzorni odbor:

-skrbi o poštivanju zakona, Statuta i drugih općih akata u obavljanju djelatnosti Zajednice i njenih ustrojstvenih oblika,

-nadzire rad drugih tijela osobito u pogledu financijskog poslovanja i raspolaganjem njenom imovinom.

Nadzorni odbor razmatra i donosi odluke povodom prigovora i upozorenja članice Zajednice u vezi nepravilnosti u provedbi Statuta.

Nadzorni odbor je dužan odluku iz stavka 2. ovog članka donijeti u roku 30 dana od dana dostavljenog pisanog upozorenja, te ako je upozorenje osnovano otkloniti nepravilnosti.

Sva tijela Zajednice dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Zajednice

. Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora i Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Zajednice, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Zajednice.

Članak 41.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 32. Statuta.

Članak 42.

Sjednice Nadzornog odbora Zajednice održavaju se po potrebi.

Na rad Nadzornog odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe 35. i 36. Statuta.

Stegovni sud


Članak 43.

Stegovni postupak pokreće se na prijedlog Upravnog odbora, predsjednika Zajednice i Nadzornog odbora.

Stegovne mjere iz članka 19. ovog Statuta izriče Stegovni sud.

Stegovnu mjeru iz stavka 2. ovog članka Stegovni sud dužan je donijeti u roku od 30 dana od dana podnesenog prijedloga za pokretanje stegovnog postupka.

Članak 44.

Članici Zajednice protiv koje je pokrenut stegovni postupak mora biti omogućeno, da se pred tijelom koje vodi stegovni postupak izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje joj se stavljaju na teret.

Članak 45.

Protiv izrečene stegovne mjere može se podnijeti žalba Upravnom odboru ako je prijedlog podnio Nadzorni odbor, a u ostalim slučajevima Skupštini Zajednice.

Žalba se podnosi u roku 30 dana od dana prijama odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri.

Odluka Upravnog odbora odnosno Skupštine donesena povodom žalbe u stegovnom postupku je konačna.

V. IMOVINA ZAJEDNICE, NAČIN STJECANJA I KORIŠTENJE

Članak 46.

Imovinu Zajednice čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava.

Članak 47.

Novčana sredstva Zajednica stječe od:

-članarine i kotizacije,

-dobrovoljnih priloga i darova

-dotacija iz državnog proračuna

-dotacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

-sredstava dobivenih i ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja,

-sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Zajednice,

-ostalih prihoda ostvarenih sukladno zakonu odnosno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 48.

Za svoje obveze Zajednica odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 49.

Zajednica upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Računovodstvene i knjigovodstvene poslove obavlja Upravni odbor Zajednice putem svog člana kojeg za to odredi, a može angažirati i vanjskog suradnika odgovarajuće struke odnosno stručnosti i uz određenu nagradu odnosno naknadu (ugovor o djelu).

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi samo za nju. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Upravni odbor predlaže financijski plan i izvješća daje Skupštini na usvajanje.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Naredbodavno pravo u raspolaganju sredstvima raspoređenim financijskim planom ima Upravni odbor Zajednice.

Članak 50.

Zajednica vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.

VI. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA ZAJEDNICE

Članak 51.

Djelovanje Zajednice je javno.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim obavještavanjem unutar Zajednice i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 52.

Članice Zajednice se o radu Zajednice obavještavaju dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Zajednice, te na drugi pogodan način (oglasna ploča, glasilo).

Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor.

Zajednica po potrebi može izdavati i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakete i sl.)

VII. PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 53.

Odluku o prestanku postojanja Zajednice donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

Zajednica temeljem zakona prestaje djelovati u sljedećim slučajevima:

-odlukom Skupštine

-ako se broj članica Zajednice smanji ispod broja određenog za osnivanje Zajednice,

-ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za sjednicu Skupštine, a ona nije održana.

Članak 54.

U slučaju prestanka postojanja Zajednice, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka i vraćanja ostatka sredstava donacije, ostatak njezine imovine pripast će članicama prema visini unesenih sredstava u Zajednicu.

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 55.

Zajednica ima Statut, opće akte (pravilnike, odluke, poslovnike i dr.) i druge akte (programe, planove) utvrđene ovim Statutom.

Opći akti moraju biti u suglasni s odredbama Statuta.

Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akta sa Statutom daje Skupština Zajednice.,

Članak 56.

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 57.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština, a između zasjedanja tumačenje može dati i Upravni odbor, s time da je o tome dužan podnijeti izvješće Skupštini na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 58.

Sva unutarnja pitanja Zajednice, kao i druga pitanja kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština Zajednice.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske pri Službi za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije.

U Žrnovnici, 10.12.2011.

PREDSJEDNIK

Ivica Ljubenkov